Wat willen wij?

Samen willen we ervoor zorgen dat mensenrechten en het milieu in productieketens worden gerespecteerd. We doen dit door te pleiten voor een wet waarin duidelijke regels vastgesteld worden voor het bedrijfsleven, als onderdeel van een doordachte mix van beleid voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Bedrijven moeten dan verantwoordelijkheid nemen voor de werkomstandigheden en hun impacts op mens en milieu in hun gehele productieketen. Transparantie en samenwerking zijn hierin belangrijk.

“Niemand wordt ’s ochtends wakker wordt met het idee: ‘Laten we vandaag eens het klimaat om zeep helpen, wat kleuters in Zuidoost-Azië aan het werk zetten en het grondwater vergiftigen met landbouwchemicaliën.’ En toch gebeurt het. Iedere dag en op grote schaal. Hoe is het mogelijk dat onze economie werkt op een manier die geen mens op aarde zich wenst? Onze economie lijkt gedeeltelijk blind. Kennelijk zijn we vergeten iets essentieels van onszelf in het systeem op te nemen. De triple bottom line ‘People, Planet, Profit’ is failliet. Het gaat alleen om Profit. Maar dan wel netjes rekenen, dus inclusief People en Planet. Dat is het nieuwe normaal. Wen er maar aan.”

“Intrinsiek gemotiveerd voor duurzaamheid kiezen is het beste. Helaas blijft er een groot peloton aan bedrijven bestaan die niets of onvoldoende doen om mensenrechtenschendingen, armoede en milieuschade structureel aan te pakken. Willen we het toenemende onrecht in toeleveringsketens écht een halt toeroepen, dan is wetgeving noodzakelijk. Anders blijven alle intenties en goede bedoelingen voor boeren en werknemers onder in de handelsketen een druppel op de gloeiende plaat.”

“We want to work together towards a better world”

Deze wetgeving verplicht bedrijven om een ‘due diligence-proces’ (gepaste zorgvuldigheid) uit te voeren. Dat betekent dat bedrijven zes stappen doorlopen om schade aan mens en milieu in hun ketens te voorkomen, te beperken en te herstellen waar nodig. Deze stappen, die al in 2011 zijn vastgelegd in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, betekenen onder meer dat bedrijven hun ketens onderzoeken op risico’s op misstanden en daarna een plan van aanpak opstellen om schendingen te voorkomen en aan te pakken. Ook moeten bedrijven de mogelijkheid bieden aan slachtoffers van schendingen om een klacht in te dienen.

Wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen moet een aantal kenmerken hebben om effectief te zijn en daadwerkelijk bij te dragen aan het verminderen van negatieve impacts op mens en milieu in productielanden. Wetgeving zou daarom minimaal aan deze zeven kenmerken moeten voldoen:

  • In lijn met de OESO-richtlijnen dekt de wet alle internationaal erkende mensenrechten- en milieunormen;
  • De wet dekt alle bedrijven die in Nederland gevestigd zijn of op de Nederlandse markt opereren;
  • De wet verplicht bedrijven due diligence toe te passen zoals omschreven in de OESO-richtlijnen en nader uitgewerkt in de OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (voor sommige sectoren ook in sectorspecieke gidsen van de OESO);
  • De wet verplicht bedrijven de zes stappen van due diligence te doorlopen voor alle bedrijfsactiviteiten en hun zakelijke relaties, inclusief de hele toeleveringsketen, en te rapporteren over de voortgang en uitkomsten van die maatregelen;
  • Bedrijven dienen minimaal jaarlijks op een toegankelijke en gepaste wijze te rapporteren over hun due diligence-proces;
  • Het zwaartepunt in de handhaving ligt bij een onafhankelijke publieke toezichthouder die in staat is bedrijven voor te lichten, te controleren op naleving van de wet en het lerend vermogen van bedrijven te bevorderen voor wat betreft de toepassing van due diligence;
  • Deze toezichthouder ziet er in het bijzonder op toe dat bedrijven (hun bijdrage aan) negatieve gevolgen stoppen en dat de benadeelden herstel ervaren.

Bron: OESOrichtlijnen.nl

Hoe doen wij dit?

Samen leren & co-creëren

We organiseren informatieve webinars om samen beter te begrijpen wat wetgeving inhoudt en hoe we dit in de praktijk zouden kunnen toepassen.

Lokale acties

Samen met de aangesloten bedrijven, academici, maatschappelijk middenveld, vakbonden en religieuze instanties organiseren we campagne-acties om ervoor te zorgen dat onze oplossing realiteit zal worden.